TAUHID


11196232_1395288290797172_1637293385733872587_n

Bismillah
Ucapan: “Atas Kehendak Allah Dan Kehendakmu”

Qutailah Radhiyallahu ‘anhu menuturkan :
“Bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik, kamu mengucapkan: ‘Atas kehendak Allah dan kehendakmu’ dan mengucapkan: ‘Demi Ka’bah’.” Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan: ‘Demi Tuhan Pemilik Ka’bah’ dan mengucapkan: ‘Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu’.” (HR An-Nasa’i dan dinyatakan shahih)

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma menuturkan:
“Bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : ‘Atas kehendak Allah dan kehendakmu.’ Maka ketika itu bersabdalah beliau: “Apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Hanya atas kehendak Allah saja.” (HR An-Nasa’i)

Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ath-Thufail, saudara seibu dengan ‘Aisyah, ia berkata: “Aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka: “Sungguh, kamu adalah sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan: ‘Uzair putera Allah’.” Mereka menjawab: “Sungguh kamu pun sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan: ‘Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad’.” Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka : “Sungguh, kamu adalah sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan: ‘Al-Masih putera Allah’.” Mereka menjawab: “Sungguh, kamupun sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan: ‘Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad’.” Ketika pagi hari, aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku, kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya: “Apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang?” Aku menjawab: “Ya.” Lalu Rasulullah ber-tahmid dan memuji kepada Allah, kemudian bersabda :

“Amma ba’du, sesungguhnya Thufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu. Dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan, maka janganlah kamu mengatakan: ‘Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad’, akan tetapi katakanlah: ‘Atas kehendak Allah saja.’
.

Kandungan tulisan ini:
– Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik ashghar.
– Pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya; (seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawanya).
– Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah?” sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau: ‘Atas kehendak Allah dan kehendakmu’. Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan: “Wahai makhluk termulia! Tiada seorangpun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau …” dan dua bait selanjutnya.
– Ucapan: ‘Atas kehendak Allah dan kehendakmu’ termasuk syirik ashghar, tidak termasuk syirik akbar, karena beliau bersabda: “Dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan …”.
– Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu.
– Mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.

===================================
Kembali Kepada islam yg murni..
Al Qur’an dan As Sunnah Dengan Mengikuti
Perjalanan / Pemahaman Para Sahabat (Shalafus Shalih).

Allah Azza wa Jalla berfirman :
“Dan barangsiapa yang menentang Rasul (Muhammad) sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [An-Nisaa’: 115]

‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (yaitu masa para Shahabat), kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya.”
[Muttafaq ‘alaih. HR. Al-Bukhari (no. 2652, 3651, 6429, 6658) dan Muslim (no. 2533 (212))]

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid’ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid’ah adalah kesesatan.
[Dikeluarkan oleh Imam Waki’ dalam kitabnya, az-Zuhud, Imam Ahmad, ad-Darimy dalam Sunannya; Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah (I/96 no. 104)]

‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu juga mengatakan :
“Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus”
[Dikeluarkan oleh Ibnu ‘Abdil Baar dalam kitabnya Jami’ul Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlih (II/947 no. 1810), tahqiq: Abul Asybal.]

Abdulah bin ad-Dailami berkata: “Sesungguhnya awal hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah, Islam akan berkurang satu sunnah demi satu sunnah seperti putusnya tali satu kekuatan demi satu kekuatan”. (Lamu ad-Duuril Mantsur Minal Qaulil Ma’tsur, hal. 21)

====================================
Ref

Keutamaan Tauhid
http://almanhaj.or.id/content/3169/slash/0/keutamaan-tauhid/
Azas Islam Adalah Tauhid Dan Menjauhkan Syirik
http://almanhaj.or.id/content/3190/slash/0/azas-islam-adalah-tauhid-dan-menjauhkan-syirik/
Kesyirikan Dan Bahayanya, Akibat Orang Yang Berbuat Syirik
http://almanhaj.or.id/content/3189/slash/0/kesyirikan-dan-bahayanya-akibat-orang-yang-berbuat-syirik/
Islam Satu-Satunya Agama Yang Benar
http://almanhaj.or.id/content/3826/slash/0/islam-satu-satunya-agama-yang-benar/
Pengertian Islam Dan Tingkatannya
http://almanhaj.or.id/content/3192/slash/0/pengertian-islam-dan-tingkatannya/
Karakteristik Agama Islam
http://almanhaj.or.id/content/3191/slash/0/karakteristik-agama-islam/
Keutamaan Islam Dan Keindahannya
http://almanhaj.or.id/content/2266/slash/0/keutamaan-islam-dan-keindahannya/
Pengertian Ibadah Dalam Islam
http://almanhaj.or.id/content/2267/slash/0/pengertian-ibadah-dalam-islam/
Mengenal Arti Bid’ah dan Bahaya Bid’ah>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/05/11/mengenal-arti-bidah-dan-bahaya-bidah/
Bid’ah, Suatu Perkara Baru Yang Diada-adakan Dalam Agama>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/04/20/macam-macam-bidah-dan-arti-bidah/
Rambu-rambu Dalam Beragama Agar Tidak Menyimpang>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/10/21/rambu-rambu-dalam-beragama-agar-tidak-menyimpang/
Manhaj Salaf>>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/04/20/mengapa-harus-mengikuti-manhaj-salaf/
Tiga Generasi Terbaik Umat Manusia>>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/07/29/tiga-generasi-terbaik-umat-manusia/
Jalan Kebenaran Hanya Satu>>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/04/23/jalan-kebenaran-hanya-satu/
Nasehat-nasehat Para Ulama Salaf>>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/05/07/nasehat-nasehat-para-ulama-salaf/
Salaf Merupakan Cerminan Kemurnian Islam>>>
https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/04/23/salaf-merupakan-cerminan-kemurnian-islam/
Ulama Salaf Dan Orang-Orang Yang Mengikuti Mereka
Dengan Baik Dari Zaman ke Zaman>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s